Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů ve společnosti BrainTools Group s.r.o.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislost i sGDPR* (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce

Jsme společnost Brain Tools Group s.r.o., se sídlem Peškova 502/4, 779 00 Olomouc, IČ 29381002, DIČ CZ 29381002, zapsanou v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 45395., zastoupená Mgr. Heřmanem Čadilem, MBA, jednatelem společnosti.

Provozujeme následující webové stránky:

www.braintools.cz
www.21dniprozivot.cz
start.21dniprozivot.cz
www.hermancadil.cz

a další stránky, jejichž aktuální seznam je možné získat dotazem na e-mail info@braintools.cz a pořádáme kurzy, tréninky, workshopy a semináře, a to jak v on-line, tak prezenční formě. Vůči vaším osobním údajům jsme v pozici správce:

  • určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem,
  • po jak dlouhou dobu a
  • vybíráme případné dalš ízpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@braintools.cz.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:

Organizace webináře, organizace kurzů a poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení. V případně přeshraničního obchodu jsou třeba další osobní údaje jako je plná adresa či v případě nákupu na firmu iidentifikační údaje firmy) nezbytněpotřebujemekplněnísmlouvy. Tímjenapř. zasílánípřístupůkprogramu, zasíláníonlinekurzučijiníchonlineslužebanezbytnostisprávyplněnítétosmlouvy(jakoupozorněnínasplatnost, čiupozorněnínazačátekonlinevysíláníapod.) můžemevyužítivašetelefonníčíslo.

Vedeníúčetnictví

Pokudsiobjednátezáznamwebinářenebonašijinouonlineslužbuneboprodukt, potřebujemevašeosobníúdaje(fakturačníúdaje), abychomvyhovělizákonnépovinnostiprovystavováníaevidencidaňovýchdokladů.

Marketing- zasílánínewsletterů

Vašeosobníúdaje(e-mailajméno), pohlaví, nacoklikátev e-mailuakdyjenejčastějiotevírátevyužívámezaúčelempříméhomarketingu- zasíláníobchodníchsdělení. Jste-linašímzákazníkem, dělámetakzoprávněnéhozájmu, neboťdůvodněpředpokládáme, ževásnašenovinkyzajímají, atopodobu5 letodposledníobjednávky.

Pokudnejstenašímzákazníkem, zasílámevámnewsletterynazákladěvašehosouhlasupodobu5 letodudělení.

Využíváte-liněkterýznašichonlineproduktů zdarma, zasílámevámnewsletterynazákladěvašehosouhlasupodobu2 letodudělení.

Vevšechpřípadechmůžetesvůjsouhlasodvolatpoužitímodhlašovacíchoodkazuvkaždémzaslanéme-mailunebozapomocízprávypožadujícíukončenízasílánínewsletterůnae-mailovouadresuinfo(zavinac) vyzva21dni.cz

Pokročilýmarketingnazákladěsouhlasu

Pouzenazákladěvašehosouhlasuvámmůžemezasílattakéinspirujícínabídkytřetíchosobnebovyužíte-mailovouadresunapř. proremarketingacíleníreklamynaFacebooku, atopodobu5 letodudělenísouhlasu. Tenlzesamozřejměkdykoliodvolatprostřednictvímnašichkontaktníchúdajů.

Vašeosobníúdajesiponechávámepodobuběhupromlčecíchlhůt, pokudzákonnestanovídelšídobuk jejichuchovánínebojsmev konkrétníchpřípadechneuvedlijinak.

PřímýmarketingskrzFBmessenger

PokudkontaktujetenašiFBstránkuskrzeMessenger, požádámeVásosouhlassezasíláním zprávstématikoufitnessazdravéhoživotníohstylu. PouzenazákladěudělenéhosouhlasuVámbudemezasílattytozprávypodobumaximálně5 letodudělenísouhlasu. Odzasílánízprávsemůžetekdykolivodhlásit, stačípokudnajakoukolivzprávuodepíšeteslovo"stop" adalšízprávyvámnaMessengerodnáschoditjižnebudou.

Fotografieavideozáznamyzživýchakcí

VašepřeměnyajinéfotografieaobrázkyspojenésvašícestouVýzvou, audiočivideonahrávkyzpracováváme podobutrváníjejichprezentaceanásledněpodobu10 letkdalšímuvyužitístejnýmzpůsobem. Zpracováníizveřejňováníjevždynazákladěvašichsouhlasů. Svůjsouhlasmůžetekdykoliodvolatatoprostřednictvímnašichkontaktníchúdajů.

Naněkterýchnašichživýchakcích(srazy, seminářé, školení,..) pořizujemefotografickoudokumentacičivideozáznam. Fotografiepoužívámevpropagačníchmateriálech, předevšímnawebu. Videozáznamsloužíúčastníkůmonlinekurzukezhlédnutí. Utěchtomateriálůnikdynenajdetejménaúčastníků, jediněpokudbysejednalooreferenciatonazákladěsouhlasu. Pokudbystenazáznamechnechtělibýt, dejtenámvědětpředpořádánímživéakce, atojakústnětakipísemněnainfo(zavinac) vyzva21dni.cz

Napište nám

* - povinné položky
Nejsou vyplněny všechny povinné položky. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou *